Meddelelse om rettigheder i henhold til Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret

(Lovpligtig juridisk meddelelse)

I medfør af § 41 i lov om kollektiv forvaltning af ophavsret, som implementerer artikel 5, stk. 8 i Europarlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU (Direktivet om kollektiv forvaltning) skal VISDA, som kollektiv forvaltningsorganisation, hermed oplyse om de rettigheder man har som rettighedshaver i medfør af lovens § 3, stk. 1 – 6.

§ 3. En rettighedshaver kan give en kollektiv forvaltnings-organisation efter eget valg bemyndigelse til at forvalte rettigheder, kategorier af rettigheder eller typer af værker i geografiske områder efter eget valg. Kollektiv forvaltnings-organisationen er forpligtet til at forvalte disse rettigheder, kategorier af rettigheder eller typer af værker, medmindre den har objektive grunde til at nægte forvaltningen eller forvaltningen af disse rettigheder ikke henhører under dens aktivitet.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor en rettighedshaver giver en kollektiv forvaltnings-organisation bemyndigelse til at forvalte vedkommendes rettigheder, skal rettighedshaveren give en specifik og dokumenterbar bemyndigelse for hver rettighed eller kategori af rettigheder eller type af værker, som den pågældende giver kollektiv forvaltnings-organisationen bemyndigelse til at forvalte.

Stk. 3. En rettighedshaver kan udstede licenser for ikkekommercielle anvendelser af enhver rettighed, kategori af rettigheder eller type af værker. En kollektiv forvaltnings-organisation, der har fået bemyndigelse fra rettighedshaveren, jf. stk. 1, kan fastsætte betingelser for udøvelsen af denne ret.

Stk. 4. En rettighedshaver kan opsige en bemyndigelse til at forvalte rettigheder, kategorier af rettigheder eller typer af værker, som rettighedshaveren har givet til en kollektiv forvaltnings-organisation, og kan fra en forvaltnings-organisation tilbagetrække enhver rettighed, kategori af rettigheder eller typer af værker for geografiske områder af eget valg, såfremt der gives et rimeligt varsel på højst 6 måneder. Kollektiv forvaltnings-organisationen kan dog beslutte, at en sådan opsigelse eller tilbagetrækning først får virkning ved udgangen af kollektiv forvaltnings-organisationens regnskabsår.

Stk. 5. Er der beløb, som tilfalder en rettighedshaver for en udnyttelse, som fandt sted, inden opsigelsen af en bemyndigelse eller tilbagetrækningen af rettigheder fik virkning, eller i henhold til en licens, der er udstedt, før opsigelsen eller tilbagetrækningen fik virkning, bevarer rettighedshaveren sine rettigheder i henhold til §§ 14-16, 19, 21, 29 og 36.

Stk. 6. En kollektiv forvaltnings-organisation må ikke begrænse anvendelsen af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 4 og 5, ved at kræve som betingelse, at forvaltning af rettigheder eller kategorier af rettigheder eller typer af værker, der er omfattet af opsigelsen eller tilbagetrækningen, overdrages til en anden kollektiv forvaltnings-organisation. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor der er obligatorisk kollektiv forvaltning.

Stk. 7. En kollektiv forvaltnings-organisation skal underrette rettighedshavere om deres rettigheder i henhold til stk. 1-6 og om alle betingelser tilknyttet den rettighed, der følger af stk. 3, før organisationen opnår bemyndigelse fra rettighedshaverne til forvaltning af rettigheder eller kategorier af rettigheder eller typer af værker.

Stk. 8. De i stk. 1-6 nævnte rettigheder såvel som alle betingelser tilknyttet den rettighed, der følger af stk. 3, skal fremgå af en kollektiv forvaltnings-organisations vedtægter eller medlemskabsbetingelser.

Stk. 9. Stk. 1-8 har ikke betydning for udstrækningen af bestemmelserne i lov om ophavsret vedrørende aftalelicens eller obligatorisk kollektiv forvaltning.

 

Klage

I henhold til loven om kollektiv forvaltning kan du klage over afgørelser truffet af VISDA. Evt. klage sendes til mail@visda.dk