Vilkår for individuel rettighedsforvaltning

Aftale om varetagelse af ophavsrettigheder

1. Fuldmagt til varetagelse af ophavsrettigheder
Kunstneren giver hermed til VISDA fuldmagt til at varetage ophavsrettighederne for alle sine værker ved reproduktion og anden gengivelse (herefter kaldet ”brug”) i enhver sammenhæng. Samtidig afstår kunstneren fra selv at indgå nye aftaler om reproduktion og anden gengivelse.

Kunstneren kan vælge at stille sine værker gratis til rådighed for en bruger, men skal give VISDA besked om sådanne aftaler.

Denne aftale finder ikke anvendelse ved gengivelser under en aftalelicens i henhold til ophavsretsloven (fx VISDAs aftale med Danmarks Radio), som giver brugeren ret til gengivelse uden forhåndssamtykke.

2. Hvornår kunstneren bliver kontaktet, inden tilladelse gives
Kunstneren bliver altid kontaktet, når en bruger ønsker at anvende værker

– i politisk, religiøs eller reklamemæssig sammenhæng,
– i beskåret, overskrevet eller på anden måde manipuleret form, eller
– i en monografi

I andre tilfælde bliver kunstneren kun kontaktet hvis kunstneren og VISDA har indgået en særlig aftale herom. VISDA vil dog ud fra et konkret skøn kontakte kunstneren, hvis VISDA vurderer at den ønskede brug er af en helt særlig og usædvanlig karakter.

3. VISDAs pligter
VISDA opkræver betaling for brug af værkerne og udbetaler pengene til kunstneren efter fradrag af administrationsomkostninger. VISDAs bestyrelse, der består af repræsentanter for kunstnernes egne organisationer, fastsætter administrationsprocenten, der pt. er 20 % af betalingen for brugen.

VISDA fastsætter overfor brugeren at kunstnerens navn skal oplyses i tilknytning til brug af værkerne, og at værkerne ikke må bruges på en måde, der krænker kunstneren eller værket.

VISDA varetager kunstnerens ophavsrettigheder i Danmark og udlandet. I udlandet bliver rettighederne varetaget af de udenlandske forvaltningsselskaber, VISDA har aftaler med.

Hvis kunstnerens værker bliver gengivet uden tilladelse, kan VISDA rette henvendelse til brugeren og opkræve betaling for den uberettigede brug. Er det ikke muligt at få en aftale med brugeren, rådgiver VISDA kunstneren om mulighederne for at retsforfølge brugeren. VISDA vurderer i hvert enkelt tilfælde, om foreningen skal bistå i en sag, herunder anlægge retssag. VISDA er ikke forpligtet til at erstatte beløb, som ikke kan indkræves fra en bruger. VISDA er berettiget til at fradrage eventuelle inddrivelsesomkostninger i udbetalingen til kunstneren.

4. Kunstnerens pligter
Kunstneren accepterer VISDAs priser, prisfastsættelse og vilkår for brug samt den sædvanlige administrative praksis for varetagelse af ophavsrettigheder.

Kunstneren skal holde VISDA underrettet om adresse, mailadresse, telefonnummer og bankkontonummer for at VISDA kan udbetale penge og komme i kontakt med kunstneren vedrørende spørgsmål om brug af værkerne.

5. Aftalens ophør
Begge parter kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel.
Aftalen kan dog ophæves med omgående virkning af den ene part, hvis den anden part groft misligholder sine pligter i henhold til aftalen.

Ved kunstnerens død indtræder arvingerne i kunstnerens ret til at få ophavsrettighederne varetaget af VISDA. Hvis ophavsretten arves af flere arvinger, skal arvingerne udpege en kontaktperson, der med bindende virkning kan træffe beslutning om brug af værkerne.

Aftaler med brugere, som VISDA har indgået på vegne af kunstneren før ophørstidspunktet, påvirkes ikke af aftalens ophør.